Dansk Standard DS452

Norm for termisk isolering af tekniske service- og forsyningssystemer i bygninger.Normen er en funktionsnorm, hvilket vil sige, at den stiller en række funktionelle krav til isolering af tekniske installationer, men overlader selve opfyldelsen af kravene til brugeren dvs. de rådgivende, projekterende og/eller de udførende. Beregning af varmetab skal følge reglerne for den europæiske og internationale standard DS / EN ISO 12241:1998 Termisk isolering til bygge- og industrianlæg - regneregler.

Driftsparameter Når p er konstant hele året er driftsparameteren defineret som I:

Indsæt formel

Driftparameter (ºC c /år) angiver middeltemperaturdifferencen mellem medietemperatur og omgivelsestemperatur i den årlige driftstid angivet i sekunder.

Kolde Anlæg:
Installationer med driftstemperaturer, som opererer permanent eller i perioder med lavere temperaturer end den omgivende.

Opvarmede rum
Rum, der opvarmes til minimum +18 'C

Uopvarmede rum
Rum uden opvarmning eller rum, som er opvarmet til højst +18 'C. Installationer i rum hvor folk normalt opholder sig i kortere tid (f.eks. fyrrum, pumperum og rørskakter, tilskrives det uopvarmede rum, selvom temperaturen her kan være permanent).

Kolde installationer
Isolering af kolde installationer skal dimensioneres i hvert enkelt tilfælde.

INSTRUKTION:
Kolde installationer med afkølede medier kan være isoleret således, at isoleringen har en maksimal varmeoverførsels koefficient som vist i tabel 2.1.1, hvor valget af isoleringsklasse er baseret på den driftsparameter I, som er gældende for installationen.

Tabel 2.1.1 - Isolering mod energitab fra varmeinstallationer.

Det bemærkes, at beskyttelse mod kondensation, kan nødvendiggøre en større isoleringstykkelse.

Varme transmission koefficient U beregnes efter DS / EN ISO 12.241 og driftsparameter I.

En lavere isoleringsklasse end beregnet kan tillades i særlige tilfælde, for eksempel hvor der er installationer i bygninger med en driftstid på mindre end ca. 5 år.